Installation of anchorsInstalación de anclajesInstal.lació d’ancoratges

Installation of anchorsInstalación de anclajesInstal.lació d’ancoratges

La instal.lació d’ancoratges permet estabilitzar arbres i branques de gran volum amb risc de fractura o caiguda. A vegades, complementant una actuació de poda, és convenient la instal.lació d’un ancoratge per tal de garantir, que en cas de trencadissa, cap part de l’arbre pugui caure violentament. El sistema que es fan servir són d’ús internacional, usats per gran majoria d’empreses d’arboricultura europees. Tots els materials que es fan servir estan debidament homologats per la CEE i compleixen totes les normatives de seguretat. Un del les opcions que oferim es el sistema COBRA, un sistema d’ancoratge dinàmic, flexible i especialment disenyat per absorvir els forts moviments del vent, permitint el moviment natural de l’arbre.

Instalación de anclajes

La instalación de anclajes permite estabilizar árboles y ramas de gran volumen con riesgo de fractura o caída.
A veces, complementando una actuación de poda, es conveniente la instalación de un anclaje para garantizar, que en caso de quebradiza, ninguna parte del árbol pueda caer violentamente.
El sistema que se usan son de uso internacional, usados por gran mayoría de empresas de arboricultura europeas.
Todos los materiales que se usan están debidamente homologados por la CEE y cumplen todas las normativas de seguridad.

Tipos de anclajes:

 • Anclajes dinámicos:

  Son unos sistemas flexibles, capaces de resistir y absorber fuertes cargas de viento permitiendo el movimento natural del árbol.

 • Anclajes estáticos:

  Son unos sistemas fijos que no permiten el movimiento del árbol, pueden ser cableados ,pernos o estructuras fijas. Es una solución a la tala del ejemplar.

 • Instalación de pernos:

  Perforando el tronco para colocar barras de diferentes materiales para unir dos ejes de un mismo árbol.

Instal.lació d’ancoratges

La instal.lació d’ancoratges permet estabilitzar arbres i branques de gran volum amb risc de fractura o caiguda. A vegades, complementant una actuació de poda, és convenient la instal.lació d’un ancoratge per tal de garantir, que en cas de trencadissa, cap part de l’arbre pugui caure violentament. El sistema que es fan servir són d’ús internacional, usats per gran majoria d’empreses d’arboricultura europees. Tots els materials que es fan servir estan debidament homologats per la CEE i compleixen totes les normatives de seguretat.

Per determinar quin tipus d’ancoratge serà necessari és convenient realitzar un estudi per tal de determinar quin sistema és el més convenient.

Tipus d’ancoratges:

 • Ancoratges dinàmics:

  Són uns sistemes flexibles, capaços de resistir i absorbir fortes càrregues de vent permitint el moviment natural de l’arbre.

 • Ancoratge estàtics:

  Són uns sistemes fixos que no permeten el moviment de l’arbre, poden ser cablejats,pernos o estructures fixes. És una sol-lució a la tal-la del exemplar.

 • Instal·lació de perns:

  Perforant el tronc per col·locar barres de diferents materials per unir dos eixos d’un mateix arbre.